PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această declarație de confidențialitate oferă informații despre prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. 

Operațiunea de prelucrare: Pagina web ‚VECINII UE’ (‚EU NEIGHBOURS’)

Operatorul de date: Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) / Unitatea NEAR.A2 pentru Relații Inter-Instituționale și Comunicare

Referința în registru:  [DPR-EC-02019]

CUPRINS

 1. 1. Introducere
 2. 2De ce și cum prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal?
 3. 3. Care este cadrul legal în baza căruia prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal?
 4. 4. Ce tip de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm ulterior?
 5. 5. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal?
 6. 6. Cum protejăm și securizăm datele Dvs. cu caracter personal?
 7. 7. Cine are acces la datele Dvs cu caracter personal și cui sunt acestea dezvăluite?
 8. 8. Care sunt drepturile Dvs. și cum le puteți exercita?
 9. 9. Informații de contact
 10. 10. Unde puteți găsi informații mai detaliate?

1. INTRODUCERE

Comisia Europeană (în continuare Comisia) se angajează să protejeze datele Dvs. cu caracter personal și să respecte dreptul Dvs. la confidențialitate. Comisia colectează și prelucrează ulterior datele cu caracter personal în baza Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (abrogarea Regulamentului (CE) Nr 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, modul în care se colectează, se gestionează și se asigură protecția tuturor datelor cu caracter personal oferite, cum este utilizată informația și ce drepturi aveți cu privire la datele Dvs. cu caracter personal. Aceasta mai specifică detaliile de contact ale Operatorului de Date responsabil la care vă puteți adresa pentru a vă exercita drepturile Dvs., ale Ofițerului pentru Protecția Datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informațiile cu privire la operațiunea de prelucrare „pagina web:  ‚VECINII UE” efectuată de către Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare.

2. DE CE ȘI CUM prelucrăm DATELE Dvs. CU CARACTER PERSONAL?

Scopul operațiunii de prelucrare: Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare colectează și utilizează informațiile Dvs. cu caracter personal pentru scopuri de vizibilitate și promovare a proiectelor și programelor finanțate de UE în statele din vecinătatea Estică și Sudică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina; Algeria, Egipt, Israel, Jordan, Liban, Libia, Maroc, Palestina1, Siria și Tunisia) prin intermediul invitațiilor personale la evenimente și expedierea notificărilor și înștiințărilor noi despre programele și proiectele finanțate de UE și oportunitățile legate de UE în Parteneriatul Estic și regiunea Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA).

Prelucrarea tuturor datelor este transparentă și se face conform principiului utilizatorilor ce acceptă/nu acceptă și consimțământul de a utiliza datele pe care le oferă în anumite scopuri.

Datele Dvs. personale nu vor fi utilizate în procesul decizional automatizat, inclusiv elaborarea profilurilor.

3. CARE ESTE CADRUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA Prelucrăm DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Noi prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, deoarece prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau de a exercita autoritatea oficială conferită unei instituții sau unui organ din Uniune (Articolul 5 (a) al Regulamentului (UE) 2018/1725);

Baza pentru prelucrare este descrisă în următoarea lege a Uniunii: Articolul 11 al Tratatului European consolidat privind statele membre ale Uniunii Europene: „Instituțiile vor oferi prin mijloace adecvate cetățenilor și asociațiilor reprezentative oportunitatea de a arăta și de a face schimb de opinii în toate domeniile de activitate ale Uniunii. Instituțiile vor păstra un dialog deschis, transparent și regulat cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă”.

Articolul 21(1) al Tratatului cu privire la Uniunea Europeană (TUE): mandatul general și principiile de orientare în domeniul de dezvoltare a cooperării cu UE; Articolele 4(4) și 208 - 211 ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Adițional, este necesară prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei Europene de a asigura vizibilitatea sprijinului financiar din partea Uniunii, după cum este stipulat în Articolul 4(5) al Regulamentului (UE) Nr 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 descriind regulile și procedurile comune pentru implementarea instrumentelor Uniunii pentru acțiuni financiare externe, OJ L 77, 15.3.2014.

Dacă datele nu sunt marcate ca obligatorii, DG NEAR prelucrează datele Dvs cu caracter personal în baza consimțământului Dvs. (Articolul 5 (d) al Regulamentului (UE) 2018/1725). Prelucrarea tuturor datelor este transparentă și urmează principiul de acceptare/neacceptare de către utilizatori, precum și permite ca datele oferite să fie utilizate pentru scopuri specifice. 

Noi nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal (Articolul 10 al Regulamentului (UE) 2018/1725.

4. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM ȘI Prelucrăm ULTERIOR?

Pentru a executa operațiunea de prelucrare, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Titlul*,
 • Prenumele,
 • Numele,
 • Data nașterii*,
 • Profesia*,
 • Domeniul de interes,
 • Țara de interes,
 • Limba de notificare,
 • Adresa de e-mail,
 • Adresa poștală*,
 • Țara de origine
  nu sunt câmpuri obligatorii
  Datele Dvs. pot fi colectate prin intermediul interfeței de înregistrare pentru alerte informaționale în care persoanele vizate introduc direct datele lor.
  Persoanele vizate oferă consimțământul lor univoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când îndeplinesc formularul de abonare online. De asemenea, datele pot fi colectate din alte surse, inclusiv listele participanților la evenimente conexe, bazele de date relevante pentru persoana vizată, precum și din diverse surse publice.
  5. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE dvs. CU CARACTER PERSONAL?
  Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare păstrează datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului colectării sau prelucrării ulterioare. 
  Datele vor fi păstrate atât timp cât persoana vizată ce oferă datele este înregistrată și atât timp cât pagina web operează ca un instrument al politicii de promovare a DG NEAR. Unele elemente ale datelor pot fi păstrate o perioadă mai lungă, dacă este stipulat de autoritățile financiare (10 ani în cazuri de tranzacții financiare) sau pentru scopuri de audit (de obicei 7 ani). Datele vor fi șterse în mod automat la sfârșitul perioadei respective sau când nu mai sunt necesare. Informația va fi anonimizată timp de o lună de la data prezentării solicitării de anulare a înregistrării.
  6. CUM PROTEJĂM ȘI SECURIZĂM DATELE dvs. CU CARACTER PERSONAL?
  Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mail-uri, documente, baze de date, seturi de date încărcate, etc.) vor fi stocate fie pe serverele Comisiei Europene sau a contractanților săi. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia Comisiei (EU, Euratom) 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informaționale și de comunicare ale Comisiei Europene.
  Contractanții Comisiei sunt obligați să se conformeze unei clauze contractuale specifice pentru orice operațiune de prelucrare a datelor din numele Comisiei și obligațiilor de a păstra confidențialitatea ce derivă din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în Statele Membre ale UE (Regulamentul ‘RPDG’ (UE) 2016/679.]
  Pentru a proteja datele cu caracter personal, Comisia a introdus un număr de măsuri tehnice și organizaționale. Măsurile tehnice includ acțiunile potrivite pentru a aborda securitatea online, riscul pierderii datelor, alterarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerație riscul ce poate apărea în timpul prelucrării și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Măsurile organizaționale includ accesul restrictiv la datele cu caracter personal doar pentru persoanele autorizate cu necesitatea legitimă de a ști pentru ce scopuri este efectuată această operațiune de prelucrare.
  Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile aferente sunt stocate pe serverele persoanelor împuternicite de către operatorul de date pe parcursul implementării și întreținerii paginii web.
  Datele cu caracter personal în formă electronică: accesul la datele cu caracter personal, precum și alte informații colectate pe pagina web este oferit în exclusivitate printr-un sistem de identificare cu parolă, accesibilă unui număr restrâns de utilizatori fără a aduce careva prejudiciu unui posibil transfer de date în viitor organelor responsabile de controlul și inspecția activităților Comisiei în conformitate cu legea UE.  Acești utilizatori sunt Unitățile DG NEAR, precum și companiile contractate din exterior.
  7. CINE ARE ACCES LA DATELE dvs. CU CARACTER PERSONAL ȘI CUI SUNT ACESTEA DEZVĂLUITE?
  Accesul la datele Dvs. cu caracter personal este oferit angajaților Comisiei responsabili pentru desfășurarea acestei operațiuni de prelucrare și angajaților autorizați în baza principiului „necesității de a ști”. Acești angajați respectă acordurile statutare, iar dacă este necesar și, acordurile adiționale privind confidențialitatea.
  Operatorul și persoanele împuternicite de către operatorul de date au acces la informația Dvs. cu caracter personal. Persoanele împuternicite sunt fie:
 • angajații contractantului DG NEAR responsabil de serviciile de comunicare, care gestionează datele cu caracter personal colectate și desfășoară sondaje de satisfacție ad hoc; sau 
 • angajații contractantului DG NEAR ce oferă servicii de întreținere a paginii web www.euneighbours.eu a DG NEAR (cum ar fi designul paginii web, găzduirea și servicii de cloud, etc.).
  Contractanții DG NEAR folosesc platforma Mandrill pentru expedierea e-mail-urilor și alertelor informaționale persoanelor vizate. Mandrill și-a luat angajamentul să îndeplinească cerințele RPDG și are o politică de păstrare de 30 de zile a datelor stocate pe serverele sale.
  Mai mult acces poate fi oferit în baza necesității de a ști instituțiilor UE (inclusiv Comisia, Delegațiile UE în statele terțe, etc.).
  Nici o dată cu caracter personal nu este transmisă persoanelor terțe dacă nu le sunt adresate și nu sunt acoperite de cadrul legal menționat. Datele sunt colectate și prelucrate ulterior pentru scopuri specifice menționate în declarația dată de confidențialitate și nu vor fi folosite pentru alte scopuri.
  Orice recipient va fi informat despre obligația sa de a nu utiliza datele primite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise.
  8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ȘI CUM LE Puteți EXERCITA?
  Dvs. aveți „drepturi specifice” în calitate de persoane vizate conform Capitolului III (Articolele 14-25) al Regulamentului (UE) 2018/1725, în particular dreptul de acces la datele cu caracter personal și rectificarea acestora în caz că datele Dvs. sunt incomplete sau greșite. În caz de necesitate, aveți dreptul să radiați datele cu caracter personal, să impuneți restricție la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, să obiectați la prelucrare și dreptul la portabilitatea datelor. 
  Dvs. aveți dreptul să obiectați la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, care este efectuată legal în conformitate cu Articolul 5(1)(a) în baza motivelor legate de situația Dvs. particulară.
  Ați dat consimțământul să oferiți datele Dvs. cu caracter personal Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare pentru operațiunea de prelucrare. Puteți să retrageți consimțământul în orice moment prin înștiințarea Operatorului de Date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării întreprinse înainte de a retrage consimțământul.
  Vă puteți exercita drepturile Dvs. prin contactarea operatorului de Date sau în caz de conflict, Ofițerul pentru Protecția Datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa la Autoritatea europeană pentru protecția datelor. Informațiile lor de contact sunt oferite în Titlul 9 de mai jos.
  Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul unei sau mai multor operațiuni de prelucrare, vă rugăm să ne oferiți descrierea acestora (adică, referințele la registru după cum este specificat în Titlul 10 de mai jos) în solicitarea Dvs.
  9. INFORMAȚII DE CONTACT
 • Operatorul de date
  Dacă doriți să vă exercitați drepturile în baza Regulamentului (UE) 2018/1725, sau dacă aveți comentarii, întrebări sau preocupări sau dacă ați dori să depuneți o plângere cu privire la colectarea și folosirea datelor Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să contactați Operatorul de Date al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea / Unitatea NEAR.A2 Relații Inter-Instituționale și Comunicare, prin intermediul poștei funcționale NEAR-A2@ec.europa.eu.
 • Ofițerul pentru protecția datelor (OPD) al Comisiei Europene
  Puteți să contactați Ofițerul pentru protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) cu privire la problemele legate de prelucrarea datelor Dvs. personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.
 • Autoritatea europeană pentru protecția datelor (AEPD)
  Aveți dreptul să contestați (de ex., puteți depune o plângere) la Autoritatea europeană pentru protecția datelor (edps@edps.europa.eu), dacă considerați că drepturile Dvs. conform Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate în rezultatul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal de către Operatorul de Date.
  10. UNDE POT FI GĂSITE INFORMAȚII MAI DETALIATE?
  Ofițerul pentru protecția datelor (OPD) din partea Comisiei va publica registrul tuturor operațiunilor de prelucrare privind datele cu caracter personal efectuate de către Comisie, care au fost documentate și notificate lui/ei. Dvs. puteți accesa registrul prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/dpo-register.
  Această operațiune de prelucrare specifică a fost inclusă în registrul public al OPD cu următoarea referință de registru: DPR-EC-02019.
   


  1 Această desemnare nu poate fi interpretată ca recunoașterea Statului Palestina și nu va aduce atingere pozițiilor individuale ale Statelor Membre privind această problemă.